5. Материалы научно-практических мероприятий

2000

Мужество и трагедия народа : по материалам «круглого стола», посвящ. 55-летию Победы в Великой Отеч. войне, Минск, 3 мая 2000 г. / Белорус. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела, Археогр. комис. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, Белорус. респ. фонд «Взаимопонимание и примирение», Нац. арх. Респ. Беларусь ; отв. ред. Р. П. Платонов, В. В. Федосов. – Минск : БелНИИДАД, 2000. – 91с.

2001

Беларусь, 22 июня 1941 года: говорят архивы... : материалы к заседанию «круглого стола», посвящ. 60-летию начала Великой Отеч. войны, Минск, июнь 2001 / Белорус. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела, Археогр. комис. Гос. ком. по арх. и делопроизводству Респ. Беларусь, Нац. арх. Респ. Беларусь ; отв. ред.-сост.: Р. П. Платонов, В. В. Федосов. – Минск : БелНИИДАД, 2001. – 145 с.

2002

Юзаф Пілсудскі ў гісторыі Польшчы і Беларусі : матэрыялы міжнар. беларуска-польскага навук. семінара, Мінск, 5-6 красавіка 2002 г. / Беларус. дзярж. ун-т, Польскі ін-т у Мінску, Беластоцкі ун-т, Вроцлаўскі ун-т, Гомел. дзярж. ун-т, Брэсц. дзярж. ун-т, Гродзен. дзярж. ун-т, Беларус. дзярж. пед. ун-т, Мін. дзярж. лінгв. ун-т, Ін-т гісторыі Нац. акад. наук Беларусі, Мін. ін-т кіравання, Нац. арх. Рэсп. Беларусь, Гродзен. дзярж. гіст.-археалаг. музей, Міжнар. асац. беларусістаў, часоп.«Спадчына», Беларус. гіст. т-ва, суполка «Сябры архіваў» ; рэдкал.: К. I. Козак, Р. Р. Лазько, У. Ф. Ладысеў (адк. рэд.). – Мінск : НАРБ, 2002. – 128 с.

2007

Сучасныя праблемы дакументазнаўства, архівазнаўства і археаграфіі : матэрыялы навук.-практ. канф., прысвеч. 85-годдзю Дзярж. арх. службы і 80-годдзя Нац. арх. Рэсп. Беларусь, Мінск, 12 красавіка 2007 г. / Дэпартамент па арх. і справаводству М-ва юстыцыі Рэсп. Беларусь, Нац. арх. Рэсп. Беларусь, Беларус. навук.-даслед. ін-т дакументазнаўства і арх. справы ; склад.: В. С. Пазднякоў, П. П. Журкевіч ; навук. рэд. : У. І. Адамушка, А. Я. Рыбакоў. – Мінск : БелНДІДАС, 2007. – 179 с.

2013

Историческое наследие Беларуси: выявление, сохранение и изучение : материалы междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию Гос. арх. службы Респ. Беларусь, 85-летию Нац. арх. Респ. Беларусь и 20-летию каф. источниковедения БГУ, г. Минск, 17–18 мая 2012 г. : в 2 ч. / Департамент по арх. и делопроизводству М-ва юстиции Респ. Беларусь, ист. фак. Белорус. гос. ун-та, Белорус. науч.-исслед. ин-т документоведения и арх. дела, Нац. арх. Респ. Беларусь ; редкол.: В. И. Адамушко, В. И. Жумарь, П. А. Левчик, В. С. Поздняков, Э. М. Савицкий. – Минск : БелНИИДАД, 2013. – Ч. 1. – 247 с. ; Ч. 2. – 379 с.

2023

Архіўны дыялог : зборнік навуковых артыкулаў. Вып. 1 / рэдкал.: А.К.Дземянюк (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : Колорград, 2023. – 324 с.